Acum ne puteți găsi și pe

Anunt de participare numarul 129276/30.08.2011

Autoritate contractanta: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Numar anunt de participare: 129276 / 30.08.2011

Denumire contract: Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

Stare procedura: In desfasurare

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Adresa postala:  STR.General Constantin Pantazi Nr.7A , Localitatea:  Calarasi , Cod postal:  910164 , Romania , Punct(e) de contact:  Octavian DOBRESCU , Tel.  0242 331769 , In atentia:  DANA TRAIAN / OCTAVIAN DOBRESCU , Email:  OFFICE@ADRMUNTENIA.RO , Fax:  0242 313167 , Adresa internet (URL):  WWW.ADRMUNTENIA.RO , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

ONG

Activitate (activitati)

Altele: Dezvoltare Regional

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   DESCRIERE

II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

13 - Servicii de publicitate

Locul principal de prestare: Regiunea Sud Muntenia

Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de publicitate

II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8)   Impartire in loturi

Nu

II.1.9)   Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul

Servicii de publicitate conform caiet de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 285,000 RON

II.2.2)   Optiuni

Nu

II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

4  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia de participare:5600 lei;Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului

III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul Operational Regional - Axa Prioritara 6 - Asistenta Tehnica D.M.I 6.2

III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratie privind eligibilitatea,Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 2006, Declaratie privind calitatea de participant la procedura,Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata,Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta,Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese,Certificate constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului,Copie dupa Certificatul Unic de Înregistrare,

III.2.2)   Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Bilant contabil,Informatii privind cifra de afaceri,

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Cifra de afaceri minim - 570000 Lei

III.2.3)   Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani,Lista de experienta similara,Recomandari de la beneficiari,Informatii privind sub-contractantii,ISO 9001 sau echivalent (copie conform cu originalul) pentru servicii cu caracter publicitar,ISO 14001 sau echivalent (copie conform cu originalul) pentru servicii cu caracter publicitar,ISO 18001 sau echivalent (copie conform cu originalul) pentru servicii cu caracter publicitar

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Experienta similara - Minim 285000 Lei

III.2.4)   Contracte rezervate

Nu

III.3)   CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)   TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)   Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)   Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2011 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

19.09.2011 09:00

IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 19.09.2011 10:00

Locul: Calarasi, Str.General Constantin Pantazi Nr.7A

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Reprezentantii Ofertantilor pe baza unei imputerniciri

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)   CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2)   CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional

Tip de finantare:  Fonduri europene

Fond european:  Programul Operational Regionale

VI.3)   ALTE INFORMATII

Sursa de finantare pentru acesta achizitie este formata din:Fonduri Europene (Programul Operational Regional) + Fonduri Proprii ADR SUD MUNTENIA

VI.4)   CAI DE ATAC

VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str.Stravopoleos, Nr.6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104642 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021/3104642 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

Curtea de apel Bucuresti

Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3191674 , Email:  relatiicab@just.ro , Fax:  021/3191674 , Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro

VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

5 zile de la data luarii la cunostinta in conformitate cu OUG 34/2006. Data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.

VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Societatea civila de avocati Tutuianu, Stan si Asociatii

Adresa postala:  Bulevardul IC Bratianu NR 7A, ET.1 , Localitatea:  Targoviste , Cod postal:  050091 , Romania , Tel.  0245/606035 , Email:  sca@tutuianu-asociatii.ro , Fax:  0245/606035

VI.5)   DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

25.08.2011 12:29

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.