Acum ne puteți găsi și pe

Invitatie de participare

Detaliu anunt 

Tip legislatie: OG 34

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 15.05.2012 09:34

Data acceptarii ANRMAP: 17.05.2012 09:30

Data publicarii in SEAP: 17.05.2012 09:30

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie: 36043

Denumire contract: Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

Data acceptare: 14.05.2012

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Adresa postala: STR.General Constantin Pantazi Nr.7A , Localitatea: Calarasi , Cod postal: 910164 , Romania , Punct(e) de contact: OCTAVIAN DOBRESCU , Tel. +40 242331769 , In atentia: Dana TRAIAN , Email: OFFICE@ADRMUNTENIA.RO , Fax: +40 242313167 , Adresa internet (URL): WWW.ADRMUNTENIA.RO , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

ONG

Activitate (activitati)

Altele: Dezvoltare Regionala

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

13 - Servicii de publicitate

Locul principal de prestare: Regiunea Sud MUNTENIA

Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia

 

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii publicitate

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2) 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 

Servicii publicitate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 413,211 RON 

 

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

4 luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

Lot 1 - minim 5000 Lei Lot 2 – minim 1300 lei Garantia de participare se va constitui prin Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari – Anexa 9 sau prin virament bancar (ordin de plata vizat de catre banca) in contul autoritatii contractante -- RO78RNCB0098037561140001-BCR CALARASI Perioada de valabilitate a ofertei - 50 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 50 zile de la data limita de primire a ofertelor. 10& din valoarea fara TVA a contractelor de achizitie publica.garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul operational regional - DMI 6.2 + Fonduri Proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratie privind eligibilitatea,Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 2006,Declaratie privind calitatea de participant la procedura,Prezentare situatii scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertelor privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberate de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidati, în copie conform cu originalul,Prezentare situatii scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertelor privind plata obligatiilor catre bugetul local din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu obligatii restante la bugetul local, în copie conform cu originalul, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta,Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu are drept membri în cadrul consiliului de administra?ie/organ de conducere sau de supervizare si nu are ac?ionari ori asocia?i persoane care sunt so?/so?ie, ruda sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla în relatii comerciale cu persoane care de?in func?ii de decizie în cadrul autorita?ii contractante, conform art. 691*) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare. 

Lista personelor care detin functii de decizie este urmatoarea:

Director ADR – Liviu MUSAT

Director Economic – Mirela TACHE

Presedinte Comisie – Daniela TRAIAN

Membru Evaluator – Liviu OLTENACU

Membru Evaluator – Cristina RADU

Membru Evaluator – Diana NEAGU

, Persoane juridice române-Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor

Persoane fizice române -Autorizatie de functionare / altele echivalente,valabila la data depunerii ofertelor.

Persoane juridice / fizice straine-Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului precum si documente din care sa rezulte ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget, traduse autorizat în limba româna.

Documentele prezentate vor avea traduceri autorizate in limba romana

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Bilant contabil la 31.12.2010, vizat si înregistrat de D.G.F.P.

In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati, respectiv 2011, 2010, 2009

Informatii privind cifra de afaceri - • Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani: (2008, 2009, 2010)

 

Lot 1 - minim 500.000,00 Lei

Lot 2 – minim 120.000,00 lei

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani

Lista de experienta similara - Realizarea a cel putin unui contract de prestari servicii de natura si complexitatea celor ofertate de minim: 

Lot 1 – minim 250.000 Lei ( experienta in prestarea de servicii publicitate)

Lot 2 – minim 40.000 Lei (experienta in prestarea de servicii publicitate 

 

Contractul/contractele depus/e trebuie sa contina minim paginile care contin informatii cu privire la contractanti, obiectul contractului si valoarea contractului

 

Se va anexa recomandarea din care sa reiasa modul de îndeplinire a contractului si numarul contractului/contractelor la care se face referinta sau documentul constatator privind îndeplinirea obligatiilor contractuale aferente contractului/contractelor prezentat/e ca experienta similara din partea beneficiarului in copie conform cu originalul.

Portofoliu, mostre, fotografii - Pentru lotul I: 

Portofoliu din care sa reiasa capacitatea operatorului economic de a executa contractul. Se vor prezenta fotografii cuprinzând imagini ale: panourilor oudoor, display indoor print tipar lenticular, , tiparituri. Prezentarea unui portofoliu incomplet (outdoor, display indoor print tipar lenticular, tiparituri) va determina descalificarea ofertei.

Standarde de asigurarea calitatii - ISO 9001 sau echivalent pentru ofertant, cu aplicabilitate in domeniul publicitatii.

Standarde de protectie a mediului - ISO 14001 sau echivalent pentru ofertant, cu aplicabilitate in domeniul publicitatii.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

 

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Da

Etapa finala de licitatie electronica – Se va desfasura intr-o sigura runda – iar elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt : pretul

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:31.05.2012 14:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

05.06.2012 09:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana 

 

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

50 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 06.06.2012 10:00

Locul: Calarasi, Str.General Cosntantin Pantazi Nr.7A

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Reprezentantii ofertantilor pe baza unei imputerniciri

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional - Axa Prioritara 6 - DMI 6.1

Tip de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Regionale

VI.3) Alte informatii 

In cazul in care una sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritate va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Orice eventuala contestatie se poate depune in termen de maxim 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul de achizitii publice al ADR SUD MUNTENIA

Adresa postala: Str.General Constantin Pantazi Nr.7A , Localitatea: Calarasi , Cod postal: 910164 , Romania , Tel. +40 242331769 , Email: achizitii@adrmuntenia.ro , Fax: +40 242313167

 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

15.05.2012 09:34


Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.