Acum ne puteți găsi și pe

Planul de Dezvoltare Regionala

Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020

Una dintre activităţile principale desfăşurate de ADR Sud Muntenia este elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014 - 2020, document fundamental privind necesarul de finanţare din fonduri europene şi alte fonduri internaţionale şi naţionale la nivel regional. PDR este instrumentul prin care regiunea îşi promovează priorităţile şi interesele în domeniile economic şi social, reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare. Elaborarea şi fundamentarea acestui document s-au realizat în parteneriat, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel regional, cu autorităţile publice locale, instituţii deconcentrate, mediul academic, mediul privat, patronate/sindicate şi ONG-uri, constituite în Comitetul Regional pentru elaborarea planului (CRP), Grupuri tematice regionale (GTR) şi Grupuri de parteneriat local (GPL).

În urma evaluării ex-ante, realizată de Ernst&Young, a reieşit că Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia este rezultatul unui amplu proces partenerial – aproape 400 de parteneri au lucrat la acest document programatic de-a lungul a trei ani –, ce are relevanţă strategică mare, dovedită de portofoliul de proiecte cu potenţial de finanţare anexat acestui document. Tot în raportul evaluatorilor a fost evidenţiat faptul că analiza socio-economică din PDR este de calitate, bazată pe date statistice actualizate şi cuprinzătoare, care subliniază disparităţile din interiorul regiunii, prin aceasta fiind identificate corect nevoile de dezvoltare ale regiunii.

În data de 27 noiembrie 2014, în cadrul celei de-a doua şedinţe a Comitetului Regional de Planificare a fost avizat Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020, iar la începul lunii martie 2015, documentul programatic a fost aprobat de către membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Planul de Dezvoltare Regională pentru Sud Muntenia este publicat pe site-ul: www.adrmuntenia.ro (secţiunea Planificare Regională şi Parteneriate > Planul de Dezvoltare Regională).

Mai multe detalii despre această activitate puteţi obţine contactând Serviciul Dezvoltare din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

Realizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) este una dintre cele mai importante sarcini ale ADR Sud Muntenia, deoarece reprezintă ambițiile economice și sociale ale unei regiuni. Pentru viitoarea perioadă de programare, 2014-2020, Strategia de dezvoltare regională s-a realizat pornind de la următoarele documente programatice:

 • Strategia Europa 2020;

 • Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării;

 • Al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială;

 • Programul naţional de reformă 2011 -2013.

Strategia EUROPA 2020

Succesoare a Strategiei de la Lisabona, Strategia EUROPA 2020 reprezintă principala strategie de dezvoltare economică a Uniunii Europene pentru următorii zece ani. Astfel, într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE dorește să devină o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Aceste trei priorități se sprijină reciproc și sunt în masură să ajute Uniunea Europeană și statele membre să obțină un nivel ridicat de ocupare al forței de muncă și de coeziune socială.

Pentru măsurarea progreselor realizate în îndeplinirea obiectivelor Strategiei EUROPA 2020, au fost stabilite 5 obiective majore la nivelul UE:

1.   Ocuparea forței de muncă

 • O rată de ocupare a forței de muncă de 75% în rândul populației cu vârste cuprinse între 20 – 64 de ani.

2. Cercetare-dezvoltare-inovare

 • Un nivel al investițiilor publice și private în cercetare – dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene.

3. Schimbări climatice și energie

 • Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile înregistrate în 1990;

 • Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă pana la 20%;

 • Creșterea cu 20% a eficienței energetice.

4. Educație

 • Reducerea ratei abandonului școlar la sub 10%;

 • Creșterea la peste 40% a ponderii absolvenților de studii superioare în rândul populației în vârstă de 30 – 34 de ani.

5. Sărăcie și excluziune socială

 • Reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.

Pentru realizarea acestor obiective, Comisia Europeană a lansat șapte inițiative emblematice, prioritare pentru autoritățile naționale, regionale și locale.   

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

În data de 8 decembrie 2010 Comisia Europeană a aprobat și a publicat Strategia UE pentru regiunea Dunării, concretizate într-o Comunicare și un Plan de Acțiune. 

Strategia UE pentru Regiunea Dunării reprezintă un model de cooperare regională la nivel european – inspirat de Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice – care implementează noul concept de coeziune teritorială inclus în Tratatul de la Lisabona.

Strategia reprezintă o platformă pentru încurajarea parteneriatelor, atât între autoritățile locale și regionale, cât și între autorități, mediul privat și sectorul neguvernamental, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării.

România este, alături de Austria, inițiatoarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Strategia Dunării este o prioritate a Guvernului României în condițiile în care potențialul de dezvoltare durabilă a regiunii este considerabil. Acest plan dorește să impună transformarea Dunării într-o coloana vertebrală a spațiului european, ca parte a axei Rin – Main – Dunăre.

Link: http://www.mae.ro/strategia-dunarii

Al 5-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială

Publicat în noiembrie 2010, acest raport a fost supus unei largi consultări publice care a fost finalizată la sfarșitul lunii ianuarie 2011. Scopul Raportului de Coeziune este acela de a sprijini strategia Europa 2020 și de a sublinia contribuția pe care regiunile și politica de coeziune o pot aduce la realizarea obiectivelor propuse de aceasta. Prin acest raport s-a propus o nouă abordare în ceea ce privește procesul de planificare strategică a politicii de coeziune.

Noua abordare implică:

 1. Un cadru strategic comun (CSC) adoptat de Comisie, care ar traduce obiectivele și ambițiile Strategiei Europa 2020 în priorități de investiții. Acesta ar putea include toate fondurile;
 2. Un contract de parteneriat pentru dezvoltare și investiții care, pe baza cadrului strategic comun, ar stabili prioritățile de investiții, alocarea resurselor naționale și ale UE între domeniile și programele prioritare, condițiile convenite și obiectivele care trebuie atinse;
 3. Programe operaționale (PO) care, asa cum este cazul în perioada actuală, ar reprezenta principalul instrument de gestionare și ar transpune conținutul documentelor strategice în priorități concrete de investiții, însoțite de obiective clare și măsurabile – care ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor naționale stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020.

Link: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_ro.cfm

Programul Național de Reformă 2011 -2013

Programul Național de Reformă 2011-2013 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea și aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanță cu politicile Uniunii Europene (UE), având ca priorități realizarea unei economii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și de coeziune socială.

Utilizarea judicioasă a acestui instrument, prin asumarea reformelor necesare și realiste în contextul european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, permite concertarea demersurilor naționale pentru modernizarea economiei și societății românești și susține convergența economico-socială cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Pornind de la obiectivele acestei strategii, România și-a stabilit, prin Programul Național de Reformă, prioritățile și obiectivele proprii care fixează cadrul și direcțiile de dezvoltare economică sustenabilă. Mobilizarea eforturilor instituționale și financiare, dublată de obținerea unui larg consens la nivelul întregii societăți, au constituit factori determinanți pentru transpunerea în realitate a acestor obiective și priorități naționale.

Link: http://www.dae.gov.ro/articol.php?id=1964

Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013

Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 este principalul instrument de planificare strategică multianuală al unei regiuni de dezvoltare. PDR reflectă profilul economic și social al regiunii Sud Muntenia, strategia de dezvoltare regională precum și programarea priorităților și măsurilor de dezvoltare regională.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1115/15.07.2004 publicată în Monitorul Oficial Nr. 694 din 02.08.2004, Agenția pentru Dezvoltare Regională coordonează procesul de elaborare al Planului de Dezvoltare Regională și este un partener responsabil cu elaborarea acestuia. 

Planul a fost realizat grație parteneriatelor (reprezentanții autorităților centrale, cei din lumea afacerilor, din sindicate, instituții de ONG-uri) iar funcționarea acestor parteneriate necesită o bună coordonare și un management eficient. Față de obișnuitele metode de a creiona planuri, procesul parteneriatelor necesită mult timp, însă acest mecanism are un rezultat de durată întrucât oamenii direct afectați de plan sunt implicați în elaborarea acestuia.

Planul de Dezvoltare Regională 2004-2006

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.